Nieuwsberichten

Gratis parkeren Blerick eindelijk een feit.

 
De gemeenteraad van Venlo heeft woensdag 24 september op 2 stemmen na unaniem ingestemd met het per 1 oktober afschaffen van betaald parkeren in Blerick. VenLokaal heeft jaren hiervoor mede gestreden. Henny Bosch, fractievoorzitter zegt "het is een win- win situatie voor zowel de burgers, de winkeliers als de bezoekers van Blerick. Op deze manier laat de gemeenteraad zien naar de burgers te luisteren. Een overgroot deel heeft zich uitgesproken tegen betaald parkeren en de raad heeft hiernaar geluisterd".
Al ruim 8 jaren is er gesproken over het nut en de meerwaarde van betaald parkeren, bezoekersaantallen gingen zienderogen achteruit. Er moest wat gebeuren Blerick te redden. In 2006 heeft VenLokaal, toen nog acterende onder de noemer Belfeldse Democraten samen met o.a. de Blerickse Democraten een initiatief raadsvoorstel ingediend, wat het toen niet haalde. Nu dat VenLokaal in de coalitie zit, is er wel voldoende draagvlak voor en is betaald parkeren in Blerick voorgoed verleden tijd

Luister- en Vragenuurtje

 VenLokaal houdt een luister- en vragenuurtje op donderdagavond 9 oktober in gemeenschapshuis Muspelheim, U bent van harte welkom, aanvang 19:45 uur. Het adres is: Vastenavondkampstraat 73, 5922 AT Blerick

VenLokaal zet zich in voor de belangen van de inwoners van wijken, kernen, buurten en dorpen.

Iedere maand hebben we ergens in onze gemeente een vragenuurtje. Hier kunnen de burgers bij ons terecht met vragen, klachten of suggesties over zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld leefomgeving, voorzieningen en veiligheid. Ook als u gewoon alleen maar interesse heeft, kunt u aanschuiven

Het kazerneterrein en Fort St Michiel

 

     ingezonden door

Het kazerneterrein en Fort St Michiel 

In de besluitvormende raadsvergadering van juni  kwam de rol van Fort Sint Michiel nog ter sprake in relatie tot het kazernekwartier. 

VenLokaal wil al van het begin af aan, dat dit fort zichtbaar gemaakt wordt en als basis dient voor verdere plannen op dit terrein.


Wethouder Teeuwen gaf afgelopen woensdag 25 juni aan dat de waarde van het fort niet ter discussie staat.  Initiatief nemende partijen worden gevraagd om ‘het rondje fort mogelijk te maken’. Volgens Teeuwen is de marktpartijen nadrukkelijk meegegeven dat het fort zichtbaar moet zijn. Dat is het uitgangsprincipe zoals gewenst door de Raad en College.  Ook Wethouder van den Beucken heeft destijds toegezegd dat het fort zichtbaar gemaakt gaat worden.

Op donderdagavond 10 juli werden door de initiatiefnemers de plannen gepresenteerd voor het kazerneterrein. Belangrijke elementen zijn o.a. dat het fort als prominent uitgangspunt dient voor het gebied. Het gebied zou volgens initiatiefnemer zelfs “Fort van Venlo” moeten gaan heten. Verder is aangeven dat de financiële risico’s van het Leisuredome niet bij de Gemeente ligt.  Dit is waarvoor VenLokaal altijd voor gepleit heeft, en wat ook in het coalitieakkoord opgenomen is. Een verbinding met de binnenstad over de Maas is een absolute voorwaarde, bij voorkeur middels een kabelbaan.

VenLokaal zal de ontwikkelingen zeer nauwlettend in de gaten houden.

De plannen op het kazerneterrein zijn hier terug te vinden:  http://www.venlovernieuwt.nl/kazernekwartier/het-laatste-nieuws

 

     

Notitie kwaliteit in het Sociaal Domein

 Bijdrage Marjan Schuman raadsvergadering 25 juni 2014

Voor VenLokaal geldt dat kwaliteit telt en dat de cliënt bepaalt wat kwaliteit is.

Dit zonder bureaucratie en onnodige administratie.

Geruststellend is dat wethouder Testroote n.a.v. een vraag van CDA mevrouw Thissen heeft geantwoord dat professionele hulp op lijfgebonden zorg zal blijven, een belangrijk punt,  ook voor ons. We kunnen instemmen met de notitie, maar hebben toch vragen naar aanleiding ervan: Als we kostenbeheersing in de zorg willen toepassen, en geld vooral willen inzetten voor de clienten,  dan zal begrenzing  van topsalarissen nodig zijn.

 

Wij waarderen zeer de acties en het resultaat dat Wethouder Testroote heeft bereikt door de  publieke opinie te activeren om te voorkomen dat een al hoog topsalaris nog eens verhoogd werd. 

Toch hebben wij een motie opgesteld die wij afhankelijk van de beantwoording van de volgende vragen wel of niet gaan indienen.

1.Wil de wethouder rapporteren aan de raad over de hoogte van de topsalarissen en eventuele verhogingen?

2. Laat de wethouder bij het opdrachtgeven in het sociaal domein meewegen of een zorgaanbieder een topsalaris uitbetaald?

 

Het antwoord van de wethouder was dat alle topinkomens zijn na te lezen op

www.jaarverslagenzorg.nl

Bij opdrachtgeven in het Sociaal Domein kan hij er formeel geen rekening houden of de zorgaanbieder een topinkomen uitbetaalt, informeel wel.

Omdat de antwoorden tevredenstellend waren, hebben wij de motie die wij achter de hand hadden, niet ingediend.

 

Raadsvoorstel 46.

(Behelst dat er twee jaar tijd wordt genomen om nieuwe kwaltiteiseisen op te stellen in samenwerking met de zorginstellingen aan de hand van de notitie.)

Er is veel onrust, bij instellingen in de zorg over o.a. banenbehoud en inrichting van het werk.

Daarom lijkt  het VenLokaal verstandig om niet nu al ook al gelijk met een nieuw kwaliteitssysteem te komen. Het is  beter  om tijd te nemen om  samen met de zorgaanbieders dit opnieuw op te bouwen en  voorlopig  aan te sluiten bij de kwaliteitsystemen die er al zijn. Wij waarderen de toezegging van wethouder Testroote om de raad op de hoogte te blijven houden van de voortgang van het afstemmingsproces om te komen tot een nieuw kwaliteitssysteeem. Wij stemmen in met het raadsvoorstel. 

Aanpak fileknelpunt Knooppunt Zaarderheiken

Aanpak fileknelpunt Knooppunt Zaarderheiken

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Provincie Limburg pakken de files op knooppunt Zaarderheiken aan. Zij trekken samen € 4,7 miljoen uit om maatregelen te nemen waardoor het verkeer beter doorstroomt. Op dit knooppunt bij Venlo kruisen de belangrijke snelwegen A67 en A73 elkaar, en het verkeer staat er regelmatig vast.

Minister Schultz: "Met deze investering gaan we de doorstroming op Zaarderheiken flink verbeteren. Dat is ook belangrijk voor de vrachtwagens die iedere dag van en naar Duitsland rijden en goed nieuws voor de economie in de regio."

Het eerste knelpunt dat wordt aangepakt, ligt op de parallelbaan van de A73 naar het noorden. Hier komt een extra rijstrook waardoor het verkeer vanuit het zuiden richting Eindhoven en Duisburg in de nieuwe situatie vlot kan doorrijden. Daarna zijn 2 knelpunten op de A67 aan de beurt, bij de afslagen 39/N556 en 40/N271.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck: "Een betere bereikbaarheid is overigens niet alleen van belang voor de regio Noord-Limburg, maar voor de hele BV Nederland. Een goede bereikbare en economisch bloeiende regio faciliteert bijvoorbeeld de groei van de Rotterdamse haven en ontlast Schiphol."

 

 
In de gemeente Venlo wordt er (nog) geen referendum gehouden. Bent u voorstander van een volksraadpleging, bij belangrijke beslissingen?

Ja - 90.3%
Nee - 9.7%