Nieuwsberichten

Het kazerneterrein en Fort St Michiel

 

     ingezonden door

Het kazerneterrein en Fort St Michiel 

In de besluitvormende raadsvergadering van juni  kwam de rol van Fort Sint Michiel nog ter sprake in relatie tot het kazernekwartier. 

VenLokaal wil al van het begin af aan, dat dit fort zichtbaar gemaakt wordt en als basis dient voor verdere plannen op dit terrein.


Wethouder Teeuwen gaf afgelopen woensdag 25 juni aan dat de waarde van het fort niet ter discussie staat.  Initiatief nemende partijen worden gevraagd om ‘het rondje fort mogelijk te maken’. Volgens Teeuwen is de marktpartijen nadrukkelijk meegegeven dat het fort zichtbaar moet zijn. Dat is het uitgangsprincipe zoals gewenst door de Raad en College.  Ook Wethouder van den Beucken heeft destijds toegezegd dat het fort zichtbaar gemaakt gaat worden.

Op donderdagavond 10 juli werden door de initiatiefnemers de plannen gepresenteerd voor het kazerneterrein. Belangrijke elementen zijn o.a. dat het fort als prominent uitgangspunt dient voor het gebied. Het gebied zou volgens initiatiefnemer zelfs “Fort van Venlo” moeten gaan heten. Verder is aangeven dat de financiële risico’s van het Leisuredome niet bij de Gemeente ligt.  Dit is waarvoor VenLokaal altijd voor gepleit heeft, en wat ook in het coalitieakkoord opgenomen is. Een verbinding met de binnenstad over de Maas is een absolute voorwaarde, bij voorkeur middels een kabelbaan.

VenLokaal zal de ontwikkelingen zeer nauwlettend in de gaten houden.

De plannen op het kazerneterrein zijn hier terug te vinden:  http://www.venlovernieuwt.nl/kazernekwartier/het-laatste-nieuws

 

     

Notitie kwaliteit in het Sociaal Domein

 Bijdrage Marjan Schuman raadsvergadering 25 juni 2014

Voor VenLokaal geldt dat kwaliteit telt en dat de cliënt bepaalt wat kwaliteit is.

Dit zonder bureaucratie en onnodige administratie.

Geruststellend is dat wethouder Testroote n.a.v. een vraag van CDA mevrouw Thissen heeft geantwoord dat professionele hulp op lijfgebonden zorg zal blijven, een belangrijk punt,  ook voor ons. We kunnen instemmen met de notitie, maar hebben toch vragen naar aanleiding ervan: Als we kostenbeheersing in de zorg willen toepassen, en geld vooral willen inzetten voor de clienten,  dan zal begrenzing  van topsalarissen nodig zijn.

 

Wij waarderen zeer de acties en het resultaat dat Wethouder Testroote heeft bereikt door de  publieke opinie te activeren om te voorkomen dat een al hoog topsalaris nog eens verhoogd werd. 

Toch hebben wij een motie opgesteld die wij afhankelijk van de beantwoording van de volgende vragen wel of niet gaan indienen.

1.Wil de wethouder rapporteren aan de raad over de hoogte van de topsalarissen en eventuele verhogingen?

2. Laat de wethouder bij het opdrachtgeven in het sociaal domein meewegen of een zorgaanbieder een topsalaris uitbetaald?

 

Het antwoord van de wethouder was dat alle topinkomens zijn na te lezen op

www.jaarverslagenzorg.nl

Bij opdrachtgeven in het Sociaal Domein kan hij er formeel geen rekening houden of de zorgaanbieder een topinkomen uitbetaalt, informeel wel.

Omdat de antwoorden tevredenstellend waren, hebben wij de motie die wij achter de hand hadden, niet ingediend.

 

Raadsvoorstel 46.

(Behelst dat er twee jaar tijd wordt genomen om nieuwe kwaltiteiseisen op te stellen in samenwerking met de zorginstellingen aan de hand van de notitie.)

Er is veel onrust, bij instellingen in de zorg over o.a. banenbehoud en inrichting van het werk.

Daarom lijkt  het VenLokaal verstandig om niet nu al ook al gelijk met een nieuw kwaliteitssysteem te komen. Het is  beter  om tijd te nemen om  samen met de zorgaanbieders dit opnieuw op te bouwen en  voorlopig  aan te sluiten bij de kwaliteitsystemen die er al zijn. Wij waarderen de toezegging van wethouder Testroote om de raad op de hoogte te blijven houden van de voortgang van het afstemmingsproces om te komen tot een nieuw kwaliteitssysteeem. Wij stemmen in met het raadsvoorstel. 

Aanpak fileknelpunt Knooppunt Zaarderheiken

Aanpak fileknelpunt Knooppunt Zaarderheiken

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Provincie Limburg pakken de files op knooppunt Zaarderheiken aan. Zij trekken samen € 4,7 miljoen uit om maatregelen te nemen waardoor het verkeer beter doorstroomt. Op dit knooppunt bij Venlo kruisen de belangrijke snelwegen A67 en A73 elkaar, en het verkeer staat er regelmatig vast.

Minister Schultz: "Met deze investering gaan we de doorstroming op Zaarderheiken flink verbeteren. Dat is ook belangrijk voor de vrachtwagens die iedere dag van en naar Duitsland rijden en goed nieuws voor de economie in de regio."

Het eerste knelpunt dat wordt aangepakt, ligt op de parallelbaan van de A73 naar het noorden. Hier komt een extra rijstrook waardoor het verkeer vanuit het zuiden richting Eindhoven en Duisburg in de nieuwe situatie vlot kan doorrijden. Daarna zijn 2 knelpunten op de A67 aan de beurt, bij de afslagen 39/N556 en 40/N271.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck: "Een betere bereikbaarheid is overigens niet alleen van belang voor de regio Noord-Limburg, maar voor de hele BV Nederland. Een goede bereikbare en economisch bloeiende regio faciliteert bijvoorbeeld de groei van de Rotterdamse haven en ontlast Schiphol."

 

 

VenLokaal stemt in met Ruimtelijke Structuurvisie 2014

VenLokaal stemt in met Ruimtelijke Structuurvisie 2014  Besluitvormende vergadering 25 juni 2014

Zoals wij al aangaven in de oordeelsvormende vergadering, zijn wij tevreden met deze visie, die middels co-creatie tot stand gekomen is.

De drie basisprincipes namelijk, C2C als vertrekpunt, het zelf scheppen van draagvlak, het betrekken van regiogemeenten, zijn een goed fundament.

Ook de vijf thema’s vormen een goede basis voor ditdocument: drukte in het ommeland, ruimte in de stad, leven met de Maas, voorzieningen op maat en robuuste structuren.

Wij gaven ook aan verheugd te zijn over de rode lijnen ofwel contouren rondom stedelijk gebied. Geen nieuwe stedelijke functies meer in het buitengebied, maar in plaats daarvan de ruimte in stad of dorp benutten. De druk op het buitengebied blijft beperkt en er is daar ruimte voor agrarische activiteiten, recreatie, en natuur ontwikkeling.Volgens de structuurvisie is dit maatschappelijk gewenst.Het genoemde “buiten de lijntjes kleuren” heeft geen betrekking op het eventuele uitzondering maken op handhaving van de rode lijnen of verleggen ervan.

Buiten de lijntjes kleuren kan wel voorkomen bij eeninitiatief dat maatschappelijk gewenst is, maar waarbij regeltjes in de weg zitten. Door het scheppen van draagvlak voor een plan en inventieve oplossingen kunnen immers bezwaren voorkomen worden.

VenLokaal wil nog twee zaken kort benoemen, die te maken hebben met deze visie.

Wat betreft de robuuste structuren hoofdstuk 6.1 Mobiliteit en Bereikbaarheid

VenLokaal wil doorgaand vrachtverkeer op de Klagenfurtlaan op termijn zoveel mogelijk weren en is er voorstander van, de rondweg Venlo oost op Duits grondgebied af te maken. Dat wil zeggen door in Duitsland de A67 (BAB 40) en de BAB 61 via de bestaande B221 te verbinden

Wat betreft de robuuste structuren hoofdstuk 6.3 orde in de ondergrond

Er is door het Rijk de structuurvisie Schaliegas neergelegd. De gemeente Venlo is hierbij op de kaarten kanshebber voor boringen of proefboringen. VenLokaal is hier in beginsel geen voorstander van, gezien de mogelijke gevaren die dit met zich meebrengt. De commotie die in Duitsland is ontstaan,  over de eventuele aanloop naar schaliegaswinning in ons land, moet serieus genomen worden.

VenLokaal stemt in met deze Ruimtelijke structuurvisie

Uit de raad geklapt 25/6

 DE RAAD GEKLAPT!

Woensdag 25 juni 2014

RV43: Vaststellen ruimtelijke structuurvisie Venlo                                                                               VVD stemt in. CDA stemt in. PvdA stemt in. Lokale Democraten vinden de zinsnede “fouten zullen wellicht gemaakt kunnen worden”. (Reactie wethouder; “dit wordt geen zinsnede bij ieder voorstel, maar daar waar verantwoordelijkheden van gemeente naar burgers en partijen worden overgedragen kunnen mogelijk schoonheidsfoutjes ontstaan”) .VenLokaal wil het verkeer Klagenfurtlaan via de Duitse zijde afwikkelen en is geen voorstander van het boren naar schaliegas, maar stemt verder in met dit raadsvoorstel. (Reactie wethouder: “dit wordt binnenkort inderdaad met de minister besproken”). SP wil weten of het Fort St. Michiel wel of geen historische waarde heeft, dit naar aanleiding van een uitspraak van de juridische afdeling van de gemeente Venlo. (Reactie wethouder: “het fort had en behoud zijn historische waarde”). D66 stemt in. GroenLinks is voor schone en duurzame energie en is tegen het boren naar schaliegas en dient hiertoe een motie in. VVD, CDA en PvdA zijn tegen de motie, VenLokaal is voor, SP is voor, D66 is voor, Lokale Democraten is voor. De notie wordt na breed beraad in de gemeenteraad niet ingediend maar aangehouden tot een later tijdstip. Raadsvoorstel wordt aangenomen.

RV46: Kwaliteitseisen voor het opdrachtgeven in het sociaal domein:                                                      VVDmaakt zich zorgen over de openingstijden van de apotheek. (Reactie wethouder; “gemeente heeft hier formeel geen rol, maar het heeft de aandacht van het college”). CDA wil meer invloed bij het bepalen van de indicatoren die de resultaten voor de eindgebruiker moeten gaan meten. PvdA wil aandacht voor de werknemers in de zorgsector en het behouden van voldoende kwaliteit en capaciteit. Lokale Democraten zal het verdere proces kritisch volgen.VenLokaal is van mening dat kostenbeheersing in de zorgsector belangrijk is om de kwaliteit te waarborgen. Topsalarissen moeten daarom onder controle blijven en de vraag is of de wethouder de Raad wil informeren omtrent huidige en toekomstige topsalarissen bij de zorgaanbieders. SP vraagt ook aandacht voor “afroming” van topsalarissen. (Reactie wethouder: “rapportage is niet mogelijk, kunnen we zelf wel opvragen. Bij de keuze van twee aanbieders met het gelijke pakket en het gelijke kwaliteitsniveau zullen de salarissen formeel geen wegingsfactor zijn maar absoluut worden meegenomen”). D66 heeft verder niksGroen Links is positief over de wijze waarmee de Gemeente Venlo omgaat met de decentralisatietaken, maar … blijft kritisch en vraagt om de metingen naar de kwaliteit van de uitvoering van de zorg vastere vorm te geven. Raadsvoorstel wordt aangenomen.

VVD meldt een motie aan met de titel “Grote Heide”. De motie vraagt om betere parkeergelegenheid, toegang tot open terreinen voor mountainbikers en ruiters, beperken van de aanlijnplicht voor honden, verbetering van toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Groen Links en D66 steunen de motie niet. Motie wordt aangenomen.

CDA meldt een motie “verlichting Rijksweg Velden”. De provincie heeft financiën beschikbaar gesteld om de verlichting aan de rijksweg tussen Venlo en Velden te verbeteren. De motie roept op om via het college de provincie aan te sporen dit zo snel als mogelijk uit te voeren. Motie wordt aangenomen.

Verrassing! Onze Henk Brauer krijgt een lintje vanwege 20 jaar raadslidmaatschap! Henk gefeliciteerd! 

 
In de gemeente Venlo wordt er (nog) geen referendum gehouden. Bent u voorstander van een volksraadpleging, bij belangrijke beslissingen?

Ja - 90.3%
Nee - 9.7%