Nieuwsberichten

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 6 en 7 november 2014

page1image1824Mijnheer de Voorzitter,

College, griffier, dames en heren van de raad, Geachte aanwezigen,

Dit zijn de eerste Algemene Beschouwingen in de zittingsperiode van deze raad, met veel nieuwe gezichten en een nieuw college. Nu 232 dagen na de verkiezingen.

In de behandeling van de kadernota afgelopen jaar heeft VenLokaal gespiegeld aan het coalitie akkoord en het eigen programma. Voor ons belangrijke zaken zijn in het coalitie akkoord en deze begroting opgenomen zoals:

  •   Meer aandacht naar wijken en kernen, verkeersveiligheid in de wijken en kernen en op schoolgaande routes

  •   De mens centraal: ondersteuning sociale structuren,

  •   Zorg en “van onderop lokale initiatieven” en cocreatie bij nieuw beleid

  •   Meer kwaliteit van de overheid: ruimte voor economische vernieuwing, duurzame

    samenleving. Vermindering van beheerslast en bureaucratie

Programma 1. Bestuur en publieke dienstverlening.

page2image1064

Voor het vergroten van burgerbetrokkenheid bij het bestuur bestaan allerlei methoden en ook in Venlo wordt daar creatief aan gewerkt, zoals met wijkgericht werken en co-creatie bij nieuw beleid. VenLokaal vraagt nu vooral aandacht voor een vorm die duidelijk verder gaat: namelijk het referendum. Wij zijn van mening dat voor heel belangrijke en ingrijpende besluiten, de inwoners van deze gemeente haar mening moeten kunnen geven. VenLokaal zal dan ook de komende maanden een initiatiefvoorstel indienen om de mogelijkheid van een raadplegend referendum in te voeren.

Programma 2. Openbare orde en veiligheid.

De laatste tijd ontvangen wij regelmatig signalen die erop wijzen dat de drugshandel c.q. drugsoverlast zich begint te verplaatsen van Venlo-centrum naar de overige wijken en stadsdelen. Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we al aangekondigd de drugsoverlast aan te willen pakken. Wij zijn dan ook zeer verheugd over het onlangs aangekondigde drugsdebat, en hopen dat hier dan ook de benodigde acties zullen ondernomen worden.

VenLokaal is van mening dat de politie geworteld moet zijn in Gemeente, wijken en buurten en dat deze beschikt over voldoende politiebureaus en politieposten. Er zijn verontrustende signalen over eventuele sluitingen.
De motie aangaande camera in beeld van de VVD dienen we mee in.

Programma 3 en 4. Participatie en werkgelegenheid en zorg en welzijn

De zorg wordt dichter bij de mensen - die het nodig hebben - gebracht. Dit met behoud van kwaliteit en resultaat, welke bepaald worden door de cliënten. Dit moet gebeuren met minder budget. Hierin ligt een grote uitdaging.

page2image14376 page2image14536

De met de drie decentralisaties bedoelde gelden die naar de gemeente komen, worden drie jaar lang uitsluitend besteed voor de decentralisaties jeugdzorg, participatie, voormalige AWBZ taken zoals dagopvang. Mochten er tijdens deze drie jaar gelden overblijven, dan worden deze gereserveerd voor deze 3 sociale Domeinen, waarbij ontschot wordt.

Samenwerking met andere gemeenten om inkoopkennis en kracht te bundelen en het spreiden van financiële risico’s, is van belang. Regionale samenwerking brengt voor ons- als raadsleden - wel nieuwe vragen met zich mee. Waaronder: hoe houd je grip op samenwerkingsverbanden en hoe controleer je de resultaten?
Wij gaan er vanuit dat de gemeente door aanbesteding de zorgverleners selecteren die het beste aansluiten bij de gemeentelijke visie.
Veel ouderen zijn bang dat alle ‘zorgdoelgroepen’ bij elkaar worden gezet en dat ze alleen in aanmerking komen voor dagopvang in hun wijk.

De voorlichting over de vele zorgveranderingen in Nederland is losgebarsten. Goede informatievoorziening is zeer belangrijk.

VenLokaal vindt het ook belangrijk, dat ouderen tot op hoge leeftijd actief in de maatschappij betrokken blijven. Ouderen zijn ervaringsdeskundigen. Zij hebben de tijd nog meegemaakt van burenhulp. Betrek hen in de processen bij de decentralisatieopgave en faciliteer ze ook hierbij. De focus op de decentralisaties van de burgers, het College, de Raad, maar zeker ook van ambtenaren verdient aandacht.

Programma 5. Onderwijs en jeugd.

page3image1032

De jeugd heeft vaak het idee dat ze kunnen roepen wat ze willen maar dat er naar hen toch niet word geluisterd. De zaak wordt nog erger als de maatschappij en de overheid plotseling wel vol verontwaardiging reageert als er eens iets mis gaat. Dan zijn alle jongeren vandalen en herrieschoppers en moet de jeugd zich maar zelf zien te redden. Extra aandacht voor spijbelaars en schooluitvallers is gewenst. Natuurlijk zijn corrigerende maatregelen nodig maar een luisterend oor, persoonlijke aandacht en hulp zijn onontbeerlijk. Geef de jeugd het gevoel midden in de samenleving te staan. Er moet pro-actief ingezet worden op het voorkomen van opvoeding- en gezinsproblemen.

Vraag 1: Wij vragen het college om namens de jeugd en in het kader van de Venlo promotion te onderzoeken de nationale St. Nicolaas intocht in Venlo te organiseren.

Programma 6. Economie en toerisme

De motor van de economie begint langzaam aan meer toeren te draaien. Het herstel blijft echter nog steeds grillig. Het coalitieakkoord belooft dat er vertrouwen is in versteviging van onze financiële huishouding en beloftes dienen nagekomen te worden.

Beloofd is beloofd...

De geprojecteerde bezuinigingen op Inkoop en het binnenhalen van derde geldstromen zijn gecommitteerde verplichtingen voor de komende jaren. Juist deze zaken zullen dan ook een integraal gegeven zijn in het handelen van ons college en ambtelijk apparaat.

Het monitoren van deze financiële bloedtransfusies dienen dan ook door zowel het college als de voltallige Raad voortschrijdend in het vizier gehouden te worden.

Doelstellingen en de realisatie hiervan alsmede mogelijk aanpassingen in de te stellen doelen zullen op reguliere basis als een financiële thermometer gepresenteerd moeten worden. Laat ons over drie en een half jaar niet verrassen dat we onze beloftes niet waar hebben gemaakt...

Beloofd is immers beloofd...

Een eenvoudige edoch doeltreffende rapportage is een zogenaamde KPI, Kritische Prestatie Indicator. Deze systematiek wordt in het bedrijfsleven al jaren effectief toegepast.

Het helpt de uitvoerenden om hun doelen te realiseren, te analyseren waar ze staan en welke processen mogelijk aangepast moeten worden om het beoogde doel te bereiken.

VenLokaal dient een motie in met het verzoek aan het college een dergelijke KPI te hanteren.

Programma 7. Sport- en cultuurbevordering.

Sport:

Wij vinden sport als verbindend middel voor iedereen belangrijk. Ook voor studenten willen we vragen om de vastgestelde sportvisie uit te breiden met studentensport om zo kosten- batenbalans meer in evenwicht te brengen. Daartoe zullen wel middelen uit het studentbeleid overgeheveld moeten worden naar sport. Subsidie voor jeugdsport en verenigingsondersteuning moeten wat ons betreft, worden ontzien bij de bezuinigingen.

page3image23776 page3image23936 page3image24096 page3image24256 page3image24416

Cultuur:

Bij de behandeling van de raadsnotitie Kansen voor Cultuur hebben wij aangekondigd om bij de behandeling van de begroting, terug te komen met een voorstel voor herijking van verdeling van subsidiegelden aan evenementen. Ons verzoek hierin is dan ook om het aantal al bestaande evenementen aan te vullen met o.a. Feel the 50’s Festival, welke zich bewezen heeft een toegevoegde waarde te zijn aan het culturele aanbod in de stad.

Het voormalig Floriade vinden we zeer geschikt voor grote evenementen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als het college aan deze initiatieven hun medewerking zou willen verlenen. Dit hoeft geen geld te kosten, maar een herverdeling van de post subsidie evenementen is hier op zijn plaats.

Vraag 2
Is het college tot deze herverdeling bereid?

Omroep Venlo
We danken het college voor RIB 75, en kunnen ons hierin vinden.

Bilbliotheek
We vinden de Bibliotheek waardevol en belangrijk, dus de motie tegen de taakstelling zullen wij mee indienen.

Programma 8. Ontwikkeling centrumstad.

Ook VenLokaal vindt de ontwikkelingen met betrekking tot het centrum van Venlo belangrijk. Maar voorzitter, wij vinden het net zo belangrijk dat het in alle stadsdelen goed leven is, met voldoende voorzieningen.
.

Programma 9. Verkeer en bereikbaarheid.

We zijn blij met de extra aandacht voor verkeersveiligheid in de wijken en kernen. Verkeersveiligheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor een leefbare omgeving. Hierbij verdienen kwetsbare verkeersdeelnemers speciale aandacht. Uitgangspunt moet zijn dat we met elkaar alles in het werk stellen om ongevallen te voorkomen. We zien en ervaren nu al veel verbeteringen en kijken uit naar vervolgstappen in het nieuwe GVVP. Graag doen we daar kaderstellend in mee. O.a. de Gulicksebaan, Mulkenshofweg en de Kaldenkerkerweg Tegelen verdienen de aandacht.

We willen graag nieuwe mogelijkheden onderzoeken om parkeergelegenheden beter te benutten, bijvoorbeeld valid-parking.

Vraag 3 Bent u bereid om VenloPartners opdracht te geven om de mogelijkheid tot valid parking te onderzoeken?

We zullen tevens de VVD motie over parkeren mee indienen.

Programma 10. Wonen en leefomgeving.

Vanaf 1-6-2015 is de nieuwe Huisvestingswet van kracht. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om regels op te stellen voor de verdeling en toewijzing van betaalbare huurwoningen. Wij krijgen steeds vaker signalen van lange wachtlijsten in de sociale woningverhuur. VenLokaal vindt dit zorgelijk en vraagt het college dit mee te nemen in gesprekken met Woningcorporaties en in het nieuwe STRAK.

page4image22096 page4image22256 page4image22416 page4image22576 page4image22736 page4image22896 page4image23056 page4image23216 page4image23376

Programma 11. Beheer openbare ruimte

page5image1024

Voorzitter, meerdere malen wordt het straatbeeld uitdrukkelijk bepaald door het verkeerd of niet gebruiken van ondergrondse vuilcontainers. Dit wekt ergernis en trekt meer vuil aan. Met name in gebieden waar grotere concentraties Oost-Europese arbeidsmigranten wonen, speelt dit. VenLokaal dient hier een motie over in.

Vraag 4: Bent u bereid om het beleid ten aanzien van bijplaatsingen van afval te herzien en de paragraaf communicatie specifieker te maken hieromtrent?

Zwerfafval is een groot probleem in de gehele stad Venlo. Dat komt niet alleen door minder prullenbakken en minder reiniging. Dat komt ook door de mentaliteit. Daartoe is voorlichting op (lagere) scholen nodig en moeten de kinderen met de neus op de feiten gedrukt worden door bijvoorbeeld zelf een dag de prikstok ter hand te nemen. Of door burgerinitiatieven of participatie naar een hoger niveau te tillen.

Programma 12. Algemene middelen.

Uiteraard hadden wij ook graag gezien dat een aantal bezuinigingen niet nodig zouden zijn geweest, maar anderzijds zal het duidelijk zijn dat daaraan niet te ontkomen is. Zeker niet nadat we jarenlang boven onze stand hebben geleefd en we te maken hebben gehad met enkele financiële tegenslagen.

De huren zijn de afgelopen twee jaar met gemiddeld negen procent gestegen, dat is de hoogste stijging in twintig jaar. Wij willen met VenLokaal dan ook geen extra verhoging van de OZB de komende jaren. Want wie worden er dan door de O.Z.B. verhoging geraakt?
De verpleegster, de politieman, de onderwijzer, mensen die we zo hard nodig hebben. Mensen die de muziekles, de sportvereniging en een concert in de Maaspoort moeten kunnen betalen voor zichzelf en hun kinderen. Daar hebben ze recht op.

Zoals in het coalitie akkoord is vastgelegd, zullen we terughoudend omgaan met visies, plannen en studies. Fysieke investeringen worden pas vrijgegeven als concreet zicht is op realisatie. We gaan er als vanzelfsprekend van uit, dat aan dit coalitie uitgangspunt niet getornd wordt.

Mijnheer de voorzitter, Dames en heren,

Wij hebben als VenLokaal de afgelopen maanden keuzes moeten maken.
Ondanks het zwaar weer waarin we verkeren, en dankzij de inspanningen van het ambtelijk apparaat, het college en de raad, zien wij de komende periode met vertrouwen tegemoet.

We mogen een zachte landing verwachten, het lijkt erop als we de landelijke pers mogen geloven nog zachter dan verwacht. Aan de beloftes van de PM posten en het inkoopvoordeel wordt hard gewerkt. De focus op het rendementvoller vermarkten van “Venlo” is verscherpt.

Ik wil afsluiten met een woord van dank aan iedereen die aan deze begroting heeft meegewerkt en aan een ieder die in het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, onze fractie heeft ondersteund.
In het bijzonder de griffier en de medewerkers van de griffie willen wij bedanken voor hun inzet en bereidwillige medewerking. 

Gratis parkeren Blerick eindelijk een feit.

 
De gemeenteraad van Venlo heeft woensdag 24 september op 2 stemmen na unaniem ingestemd met het per 1 oktober afschaffen van betaald parkeren in Blerick. VenLokaal heeft jaren hiervoor mede gestreden. Henny Bosch, fractievoorzitter zegt "het is een win- win situatie voor zowel de burgers, de winkeliers als de bezoekers van Blerick. Op deze manier laat de gemeenteraad zien naar de burgers te luisteren. Een overgroot deel heeft zich uitgesproken tegen betaald parkeren en de raad heeft hiernaar geluisterd".
Al ruim 8 jaren is er gesproken over het nut en de meerwaarde van betaald parkeren, bezoekersaantallen gingen zienderogen achteruit. Er moest wat gebeuren Blerick te redden. In 2006 heeft VenLokaal, toen nog acterende onder de noemer Belfeldse Democraten samen met o.a. de Blerickse Democraten een initiatief raadsvoorstel ingediend, wat het toen niet haalde. Nu dat VenLokaal in de coalitie zit, is er wel voldoende draagvlak voor en is betaald parkeren in Blerick voorgoed verleden tijd

Luister- en Vragenuurtje

 VenLokaal houdt een luister- en vragenuurtje op donderdagavond 9 oktober in gemeenschapshuis Muspelheim, U bent van harte welkom, aanvang 19:45 uur. Het adres is: Vastenavondkampstraat 73, 5922 AT Blerick

VenLokaal zet zich in voor de belangen van de inwoners van wijken, kernen, buurten en dorpen.

Iedere maand hebben we ergens in onze gemeente een vragenuurtje. Hier kunnen de burgers bij ons terecht met vragen, klachten of suggesties over zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld leefomgeving, voorzieningen en veiligheid. Ook als u gewoon alleen maar interesse heeft, kunt u aanschuiven

Het kazerneterrein en Fort St Michiel

 

     ingezonden door

Het kazerneterrein en Fort St Michiel 

In de besluitvormende raadsvergadering van juni  kwam de rol van Fort Sint Michiel nog ter sprake in relatie tot het kazernekwartier. 

VenLokaal wil al van het begin af aan, dat dit fort zichtbaar gemaakt wordt en als basis dient voor verdere plannen op dit terrein.


Wethouder Teeuwen gaf afgelopen woensdag 25 juni aan dat de waarde van het fort niet ter discussie staat.  Initiatief nemende partijen worden gevraagd om ‘het rondje fort mogelijk te maken’. Volgens Teeuwen is de marktpartijen nadrukkelijk meegegeven dat het fort zichtbaar moet zijn. Dat is het uitgangsprincipe zoals gewenst door de Raad en College.  Ook Wethouder van den Beucken heeft destijds toegezegd dat het fort zichtbaar gemaakt gaat worden.

Op donderdagavond 10 juli werden door de initiatiefnemers de plannen gepresenteerd voor het kazerneterrein. Belangrijke elementen zijn o.a. dat het fort als prominent uitgangspunt dient voor het gebied. Het gebied zou volgens initiatiefnemer zelfs “Fort van Venlo” moeten gaan heten. Verder is aangeven dat de financiële risico’s van het Leisuredome niet bij de Gemeente ligt.  Dit is waarvoor VenLokaal altijd voor gepleit heeft, en wat ook in het coalitieakkoord opgenomen is. Een verbinding met de binnenstad over de Maas is een absolute voorwaarde, bij voorkeur middels een kabelbaan.

VenLokaal zal de ontwikkelingen zeer nauwlettend in de gaten houden.

De plannen op het kazerneterrein zijn hier terug te vinden:  http://www.venlovernieuwt.nl/kazernekwartier/het-laatste-nieuws

 

     

Notitie kwaliteit in het Sociaal Domein

 Bijdrage Marjan Schuman raadsvergadering 25 juni 2014

Voor VenLokaal geldt dat kwaliteit telt en dat de cliënt bepaalt wat kwaliteit is.

Dit zonder bureaucratie en onnodige administratie.

Geruststellend is dat wethouder Testroote n.a.v. een vraag van CDA mevrouw Thissen heeft geantwoord dat professionele hulp op lijfgebonden zorg zal blijven, een belangrijk punt,  ook voor ons. We kunnen instemmen met de notitie, maar hebben toch vragen naar aanleiding ervan: Als we kostenbeheersing in de zorg willen toepassen, en geld vooral willen inzetten voor de clienten,  dan zal begrenzing  van topsalarissen nodig zijn.

 

Wij waarderen zeer de acties en het resultaat dat Wethouder Testroote heeft bereikt door de  publieke opinie te activeren om te voorkomen dat een al hoog topsalaris nog eens verhoogd werd. 

Toch hebben wij een motie opgesteld die wij afhankelijk van de beantwoording van de volgende vragen wel of niet gaan indienen.

1.Wil de wethouder rapporteren aan de raad over de hoogte van de topsalarissen en eventuele verhogingen?

2. Laat de wethouder bij het opdrachtgeven in het sociaal domein meewegen of een zorgaanbieder een topsalaris uitbetaald?

 

Het antwoord van de wethouder was dat alle topinkomens zijn na te lezen op

www.jaarverslagenzorg.nl

Bij opdrachtgeven in het Sociaal Domein kan hij er formeel geen rekening houden of de zorgaanbieder een topinkomen uitbetaalt, informeel wel.

Omdat de antwoorden tevredenstellend waren, hebben wij de motie die wij achter de hand hadden, niet ingediend.

 

Raadsvoorstel 46.

(Behelst dat er twee jaar tijd wordt genomen om nieuwe kwaltiteiseisen op te stellen in samenwerking met de zorginstellingen aan de hand van de notitie.)

Er is veel onrust, bij instellingen in de zorg over o.a. banenbehoud en inrichting van het werk.

Daarom lijkt  het VenLokaal verstandig om niet nu al ook al gelijk met een nieuw kwaliteitssysteem te komen. Het is  beter  om tijd te nemen om  samen met de zorgaanbieders dit opnieuw op te bouwen en  voorlopig  aan te sluiten bij de kwaliteitsystemen die er al zijn. Wij waarderen de toezegging van wethouder Testroote om de raad op de hoogte te blijven houden van de voortgang van het afstemmingsproces om te komen tot een nieuw kwaliteitssysteeem. Wij stemmen in met het raadsvoorstel. 
In de gemeente Venlo wordt er (nog) geen referendum gehouden. Bent u voorstander van een volksraadpleging, bij belangrijke beslissingen?

Ja - 90.3%
Nee - 9.7%